| | natural knitting bowl | |

| | natural knitting bowl | |

 | | hanging bowls that stack | |

| | hanging bowls that stack | |

 | | spinning wheel basket | |

| | spinning wheel basket | |

 | | knitting bowl with hemp handles | |

| | knitting bowl with hemp handles | |

 | | stacking and hanging bowls | |

| | stacking and hanging bowls | |

 | | festivity bowls with tassels | |

| | festivity bowls with tassels | |

 | | rainbow thread on natural rope | |

| | rainbow thread on natural rope | |

 | | decorative organizational basket | |

| | decorative organizational basket | |

 | | knitting bowls | |

| | knitting bowls | |

 | | autumnal hues | |

| | autumnal hues | |